Město Krosno

První zmínka o Krosnu pochází z kroniky Dětmara z Merseburgu a je datována k roku 1005, což z něj činí společně s Vratislaví a Němčím jedno z nejstarších sídel ve Slezsku. Díky brodu přes Odru se jednalo o velmi významné město, o něž jevili zájem jak Piastovci, tak braniborští Hohenzollernové, jimž nakonec roku 1482 připadlo celké krosenské knížectví. Ve 30. letech 16. století se král Ferdinand I. práv na Krosensko vzdal, ale lenní svrchovanost nad knížectvím si Habsburkové udrželi až do roku 1701.

 
Městské ražby ve středověku

V průběhu 15. století existovala v Krosně městská mincovna, o jejímž působení nemáme bližších zpráv. Její činnost dokládá pouze jediný písemný pramen z období vlády Matyáše Korvína. Tyto haléře nesou na líci lilii, na rubu slezskou orlici, přičemž fabrika těchto mincí prozrazuje jejich západoslezský původ. Doba ražby je bohužel neznámá, ale má se za to, že probíhala nejpozději do roku 1475/76 a její ukončení souvisí s úmrtím hlohovského knížete Jindřicha XI.

Haléř města Krosna ražený před rokem 1476

 
Městské brakteátové feniky

K obnovení činnosti mincovní činnosti dal popud markraběte Jáchym Nestor (1499 - 1535). Zároveň se zřízením knížecí mincovny udělil v prosinci roku 1509 městu privilegium ražby feniků, které měly být raženy výhradně podle frankfurtského vzoru. Roku 1514 byla mincovna uzavřena. K vydání městských ražeb došlo ještě v letech 1622 - 1623 na základě prosby městské rady k markraběti Jiřímu Vilémovi (1619 - 1640) z důvodu nedostatku drobné mince mezi lidmi. I v tomto případě bylo markrabětem požadováno, aby ražené mince vycházely ze starších vzorů. Obě emise se tak odlišují pouze vahou, ryzostí kovu a v neposlední řadě i odlišným ryteckým zpracováním.

Městské feniky ražené podle privilegií z let 1509 a 1622

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Mince:

Brakteátový fenik b.l. (1509 - 1514, 1622 - 1623)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Použitá literatura:

FRIEDENSBURG, Ferdinand: Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter, Breslau 1887

FRIEDENSBURG. Ferdinand - SEGER, Hans: Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Breslau 1901

ŽÁČEK, Rudolf: Dějiny Slezska v datech, Praha 2004