Obchodní podmínky

16.05.2015 20:57

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je fy. Numismatika Silesia IČ: 03949851  a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané výše uvedeným způsobem jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
   
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
   
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.
   
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.
   
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
   
 6. Zasláním objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení ověřené objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.
   
 2. Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem, bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za obě zásilky.
   
 3. V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.
   
 4. Případné zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně dle expedičních možností a zákonných podmínek vztahujících se k celnímu řízení a pohybu zboží v rámci EU.
   
 5. Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu (poštovní služby České pošty), druhu zboží apod. Zboží je zasíláno po zaplacení celé částky včetně poštovného na účet firmy, není-li při objednávce sjednáno jinak.

IV. Nedoručené zásilky

 1. Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením, nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného jako při prvním odeslání. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme.

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.
   
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží poštovní poukázkou na jeho adresu, nebo jiným předem dohodnutým způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či na vrácení pouze poměrné částky z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník.
   
 2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
   
 2. Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
   
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.